Tulisan, Tinta, dan Kain yang digunakan dalam Panji Rasulullah

Di dalam kitab “al-‘Alamu Nabawiy asy-Syariif wa Tathbiqatihi al-Qadimatu wa al-Ma’ashiratu”juga telah disebutkan di dalam Bab ke VI dengan judul Tulisan yang Tertera di Dalam Bendera Rasulullah saw Bentuk Tulisannya, Penanya, dan Kainnya.
Di dalam banyak hadits dituturkan keterangan yang bisa menunjukkan kepada kita tentang liwaa’ (bendera besar) Rasulullah saw. Terdapat sebuah keterangan yang dituturkan oleh Imam Thabrani dan Abu Syaikh dari Abu Hurairah dan Ibnu ‘Abbas, bahwa bendera Rasulullah saw bertuliskan lafadz ‘La ilaha Illa Al-Allah Mohammad Rasul al-Allah’.
Al-Kitaaniy berkata [dalam Tartib al-Idariyah: I/322.] , ‘Hadits ini juga terdapat dalam musnad Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu ‘Abbas. Riwayat senada juga dituturkan oleh Imam Thabarani dari Buraidah al-Aslami, dan Ibnu ‘Adiy dari Abu Hurairah. Hadits-hadits ini tertera dalam catatan pinggir yang terdapat dalam Kitabnya al-Khaza’iy. [as-Shalihi telah meriwayatkan dari Ibnu ‘Adi dan Abu al-Hasan bin Dlahhak, dari Ibnu Abbas ra. Begitu pula riwayat Ibnu ‘Adi dari Abu Hurairah ra yang tercantum dalam kitab Sabilul Huda wa ar-Rasyad: VII/371; Yusuf bin Jauzi berkata: ‘Diriwayatkan bahwa liwa beliau berwarna putih dan tertulis Laa ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah’.

Lihat juga Mukhtashar-nya ad-Dimyathi: I/39; ‘uyunul Atsar: II/399; Dikeluarkan juga oleh Thabrani dalam Mu’jam al-Ausath: I/77,no.219; Abu Syaikh dalam Akhlaq an-Nabi wa Adabuhu: hal.155,no.426.
Imam Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya al-Fath: VII/477, Dari Ibnu ‘Adi dan dari Abu Hurairah… terdapat tambahan tulisan ‘Laa ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah’.; Dikatakannya juga dalam al-Fath: VI/127, Dan Abu Syaikh haditsnya dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sama.
Imam al-‘Aini dalam Umdatul Qari: XII/47, menisbahkannya kepada Ibnu ‘Adi dari haditsnya Ibnu Abbas; al-Khuza’i dalam kitabnya Takhrij Dalalat as-Sam’iyah, hal.336.
Imam al-Iraqi dalam Tharh at-Tatsrib Syarh at-Taqrib: VII/220, berkata, riwayat yang sempurna dari Ibnu ‘Adi dari haditsnya Abu Hurairah terdapat tambahan yang tertulis pada (liwa) Laa ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abi Humaid (dla’if); Imam Suyuthi dalam kitabnya Badaa’iu al-Umur fi Waqaa-i’ ad-Duhur mengatakan: ‘Liwanya Nabi saw berwarna putih, dan tertulis Laa ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah’, (lembar ke-286).


Sekarang kita bertanya,’Bagaimana bentuk khath dan tulisannya’?
Tidak diragukan lagi bahwa bentuk khath yang tertera dalam panji adalah khath yang masyhur di masa Rasulullah saw, yakni khath Makkiy (khath Makkah) dan Madaniy (khath Madinah). Ini didasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh an-Nadim.[al-Fahrasat, hal.8]
Sedangkan tulisannya, kemungkinan ditulis dengan tinta berwarna hitam di atas kain putih yang berasal dari serban, atau baju. Kebanyakan, bendera Rasulullah saw terbuat dari serban, sebagaimana kisah tentang diutusnya Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Kain yang terkenal pada masa sahabat adalah –sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim–, ‘Para sahabat Nabi saw, kebanyakan mereka mengenakan kain dari katun. Kadang-kadang mereka juga memakai kain yang terbuat dari kain wool dan bulu’. Beliau menambahkan, ‘Baju mereka terbuat dari dua bahan ini’. Kadang-kadang, beliau saw mengenakan baju paling sederhana yang terbuat kain wool atau katun. Kadang-kadang beliau saw juga mengenakan baju dari bulu binatang, kain wool dari Yaman, dan mantel berwarna hijau.[Zaadul Ma’ad: I/143.]
Adapun tinta yang digunakan untuk menulis, adalah tinta hitam.
Dr. Mahmud ‘Abbas menyatakan, di masa Rasulullah saw arang hitam sering digunakan untuk tinta. Dr. Mahmud ‘Abbas berkata,‘Nampaknya, orang-orang Arab membuat tinta dari arang hitam atau jelaga, kemudian dicampur dengan getah pohon’.[Tarikh al-Kitabal-Makhthuth, hal.68.]
Imam Ibnu Qayyim menyatakan, sebagaimana diceritakan oleh as-Sakhawiy, ‘Bendera beliau saw berwarna putih, dan beberapa panjinya berwarna hitam’.[Faidlual-Qadar: V/170.]
Labels: Dunia Muslim

Thanks for reading Tulisan, Tinta, dan Kain yang digunakan dalam Panji Rasulullah. Please share...!

0 Comment for "Tulisan, Tinta, dan Kain yang digunakan dalam Panji Rasulullah"

Back To Top